Condicions d’ús

El lloc web www.synthon.com (anomenat en endavant «lloc» o «lloc web») és propietat de Synthon International Holding BV (anomenada en endavant «Synthon» o «nosaltres») i les seves empreses filials. Aquestes mateixes empreses s’encarreguen de gestionar-lo. L’accés a aquest lloc web i el seu ús estan sotmesos a les següents condicions d’ús. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar-lo comporta l’acceptació de les Condicions d’ús, sense limitacions ni qualificacions.

Drets de propietat intel•lectual

Llevat que s’especifiqui una altra cosa, pel que fa a tots els drets de propietat intel•lectual relatius a la presentació i el contingut del lloc web, inclosos, entre d’altres, textos imatges, àudio i vídeo (en endavant anomenats «informació»), les entitats titulars són (i) Synthon i les seves filials o (ii) terceres parts. Tota aquesta informació està subjecta a una autorització d’ús concedida a Synthon i les seves filials. Aquests drets inclouen, a títol no taxatiu, els drets de copyright, els noms comercials, les marques registrades, els logotips i noms de domini, tant si apareixen en majúscules com si apareixen en cursiva, amb el símbol de marca comercial registrada, de Synthon i les seves filials.

Aquest lloc web pot contenir patents, informació registrada, tecnologies, productes, processos o altres drets de propietat de Synthon, les seves filials o tercers, o pot fer referència a tot això. 

No s’ha d’interpretar en cap sentit que cap contingut allotjat en el lloc confereix de manera explícita, implícita ni de cap altra mena algun tipus de llicència o dret sobre drets de copyright, ús de noms comercials, marques registrades, patents, tecnologies, productes, processos o altres drets registrats de Synthon, les seves filials o qualsevol altre tercer.

Es prohibeix copiar, reproduir, modificar, tornar a publicar, carregar, distorsionar, transmetre o distribuir els materials inclosos en el lloc web, de qualsevol manera i en qualsevol suport, parcialment o en conjunt, sense el consentiment previ i per escrit atorgat per Synthon, tret que es faci estrictament per a les finalitats dels mitjans de comunicació i respectant en tot moment els drets de propietat intel•lectual i els altres drets registrats que s’esmentin. Només és permesa la còpia privada per a ús personal, privat i no comercial, en el vostre equip informàtic personal o mitjançant les eines per a ús compartit que es posen a la vostra disposició en el mateix lloc web.

Cal incloure obligatòriament el següent avís en totes les còpies amb autorització de contingut del lloc web, tant si són totals com parcials: «COPYRIGHT DE SYNTHON. TOTS ELS DRETS RESERVATS.»

Es prohibeix distorsionar, modificar o alterar de cap manera els elements que componen el lloc web o que conté aquest lloc web i que disposen d’autorització d’ús.

Synthon o les seves filials es reserven el dret d’emprendre accions legals davant qualsevol infracció comesa contra els seus drets de propietat intel•lectual.

Informació i responsabilitat

La informació que es proporciona en el lloc web és gratuïta i s’ofereix exclusivament amb finalitats informatives; no comporta l’establiment de cap relació de servei professional entre vós i Synthon ni les seves filials. El lloc web i la informació s’ofereixen «tal qual» i Synthon no ofereix cap manifestació ni garantia respecte del lloc web ni de cap altre lloc o servei que sigui accessible a través d’aquest lloc web. Synthon nega de manera expressa totes les garanties implícites o explícites, incloses entre d’altres les garanties derivades de possibilitats comercials, d’adequació per a un fi concret, de titularitat i de no incompliment. Ni Synthon ni les seves filials assumiran en cap cas la responsabilitat davant qualsevol part pel que fa a qualsevol perjudici directe, indirecte, accidental, especial, exemplar, sofert com a conseqüència o per altres motius; entre d’altres, això afecta perjudicis com ara el lucre cessant, la interrupció de l’activitat empresarial, la pèrdua de programes o dades, independentment de la forma d’actuació i tant si està relacionat amb un contracte com amb un delicte, una negligència, una responsabilitat rigorosa o un altre esdeveniment, o bé si sorgeix amb motiu del lloc web, de qualsevol informació que s’hi allotgi o estigui disponible en un altre lloc o servei del lloc vinculat o bé de qualsevol còpia, presentació o ús d’aquesta informació, o relacionat amb tot això.

De la mateixa manera, Synthon i les seves filials s’abstindran d’assumir cap mena de responsabilitat per: 

  • qualsevol imprecisió, inexactitud o omissió relatives a la informació facilitada en el lloc web,
  • qualsevol perjudici que resulti de la intrusió fraudulenta d’un tercer que provoqui la modificació de la informació o els materials facilitats en el lloc web,
  • en línies generals, qualsevol perjudici, tant directe com indirecte, independentment de la causa, l’origen, la naturalesa o les conseqüències que tingui, encara que Synthon o les seves filials hagin estat conscients de la possibilitat d’aquest perjudici, que sigui resultat de: (i) l’accés o la impossibilitat d’accés al lloc web, (ii) l’ús del lloc web, inclòs qualsevol perjudici o virus que pugui afectar el vostre sistema informàtic o qualsevol altre producte, i/o (iii) el crèdit donat a qualsevol informació proporcionada pel lloc web, directament o indirecta.

Informació sobre productes

El lloc web conté informació sobre productes farmacèutics i s’adreça a professionals de la salut. S’ha creat amb la màxima cura possible. No obstant això, pot contenir incongruències, motiu pel qual no es pot confiar en aquesta informació. Synthon i les seves empreses filials no es fan responsables de cap conseqüència derivada de confiar en la informació continguda en aquest lloc web.

Cap contingut del lloc web no es podrà interpretar com una prestació d’assessorament ni com una formulació de recomanacions en relació amb cap mena de decisió o actuació relacionada amb la vostra salut o la salut d’altres persones. Si sou un pacient, cal que consulteu un metge o un altre professional sanitari qualificat respecte de totes les preguntes que tingueu sobre la vostra salut o abans de prendre decisions de tractament. Si sou un metge o un altre professional d’atenció sanitària qualificat, no heu de permetre que el contingut d’aquest lloc web substitueixi el vostre propi judici mèdic, un judici que haureu d’aplicar per avaluar la informació d’aquest lloc web.

Informació financera

El lloc web pot contenir informació de tipus financer. Aquesta informació s’ofereix únicament amb finalitats informatives de caràcter general. Synthon o les seves filials no assumiran cap responsabilitat pels perjudicis que es puguin derivar de qualsevol manca de precisió o correcció en la informació financera esmentada. La publicació de la informació financera en aquest lloc web, inclosos, entre d’altres, els informes anuals o els resums de comptabilitat anuals, no constitueix una publicació oficial i no és vinculant.

Informació de tercers

Qualsevol informació procedent de tercers és una expressió de les opinions personals d’aquestes terceres parts. Ni Synthon ni les seves filials accepten ni assumiran la responsabilitat respecte d’aquesta informació. Els enllaços inclosos al lloc web poden adreçar-vos a serveis o llocs web que no estan gestionats per Synthon ni les seves filials. No oferim cap garantia ni cap judici respecte d’aquests altres serveis o llocs web; a més a més, Synthon i les seves filials declinen tota responsabilitat sobre aquests altres serveis o llocs web. La inclusió d’un enllaç a un altre lloc web o servei no constitueix cap mena de suport al lloc web o servei en qüestió. Qualsevol altre ús que feu d’aquesta informació facilitada al nostre lloc web o en qualsevol altre lloc web o servei enllaçat per les nostres pàgines web es considerarà sota el vostre propi risc i responsabilitat.

Confidencialitat i idees no autoritzades

Si us decidiu a respondre directament a Synthon o a les seves filials per fer-nos arribar comentaris, preguntes, suggeriments, idees o propostes similars relacionades amb el lloc web o els productes de Synthon, accepteu que aquesta informació sigui considerada no confidencial i que Synthon i les seves filials no tinguin l’obligació de contestar, a més a més de disposar de llibertat per reproduir, utilitzar, divulgar i distribuir la informació a altres parts, sense limitacions, per a finalitats com ara, entre d’altres, el desenvolupament, la producció i la comercialització de productes que incorporin la informació esmentada.

Assegureu que posseïu els drets legals per facilitar aquesta informació i accepteu que no facilitareu cap informació tret que disposi dels drets legals oportuns per fer-ho. Atesa la naturalesa oberta d’Internet, us recomanem que no faciliteu informació que considereu confidencial.

Legislació i jurisdicció aplicables

Aquestes condicions d’ús es regiran exclusivament per les lleis dels Països Baixos. Totes les disputes que puguin sorgir en relació amb aquestes condicions d’ús, incloses a títol no taxatiu les disputes relatives a la seva existència i validesa, seran dirimides pels tribunals competents de Gelderland, als Països Baixos.