Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), li informem que les dades personals voluntàriament facilitades per vostè en motiu de l’entrega del seu Currículum Vitae a aquesta Companyia, així com totes aquelles dades que es derivin o puguin obtenir-se durant el procés de selecció, seran objecte de tractament per la “GESTIÓ DE DADES CURRICULARS I SELECCIÓ DE PERSONAL” de SYNTHON amb la finalitat de realitzar la selecció del personal així com mantenir un arxiu amb informació curricular dels candidats que prestin serveis a la nostra Companyia.

¿Qui és el Responsable del tractament? 
SYNTHON HISPANIA, S.L.
¿Per quin propòsit tractem les seves dades?
Per la Gestió de currículums i la selecció de personal.
¿Per quin motiu podem utilitzar la seva informació?
La base legal pel seu tractament és el consentiment que es considera atorgat en facilitar voluntàriament les seves dades curriculars a l’empresa.
¿Qui en seran els destinataris?
Personal d’altres filials internacionals de Synthon que participin en el procés de selecció, i pot existir també una cessió a les empreses de selecció que col·laboren amb Synthon en l’objectiu de facilitar la gestió interna de cerca i selecció de candidats.
Igualment també pot existir una cessió a altres entitats que ho requereixin per obligació legal.
¿Per quant de temps mantindrem les seves dades?
Per donar compliment al principi de qualitat de les dades, Synthon procedirà a eliminar definitivament el seu CV dels nostres sistemes transcorreguts dos anys des de la recepció de les dades.
¿Quins són els seus drets?
Pot exercir els drets d’accés, rectificació i eliminació de les seves dades, així com els altres drets reconeguts en la normativa, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça dataprivacy.es@synthon.com

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
TRACTAMENT PER LA GESTIÓ DE DADES CURRICULARS I SELECCIÓ DE PERSONAL

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per SYNTHON HISPANIA, S.L 

Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes dels candidats interessats en els llocs de treball de SYNTHON, i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que l’empresa es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, i a mantenir-la actualitzada en tot moment a la web corporativa.

Data última actualització: 25/05/2018

1.- Identificació del titular responsable del tractament:
SYNTHON HISPANIA, S.L. (en endavant  SYNTHON)
CIF: B61739645
Adreça: C/Castelló, 1.  Polígon Les Salines, Sant Boi de Llobregat. 08830 Barcelona
Telf: 936401516
Mail de contact protecció de dades: lopd.es@synthon.com

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació
A SYNTHON tractem les dades personals dels nostres candidats per a les següents finalitats:

1.- Per a la selecció de personal durant els processos que l'empresa mantingui oberts.
2.- Per mantenir un arxiu amb informació curricular si el perfil requerit del candidat s'ajusta a les característiques i necessitats de l'empresa.

La base legal pel tractament de les seves dades curriculars és la seva autorització que es considera atorgada amb l’enviament del seu CV i l’acceptació de la present política de protecció de dades..

Sobre el Termini de Conservació, i degut a que els CV canvien constantment, l’empresa només conservarà les seves dades curriculars durant un termini màxim de 2 anys. Finalitzat aquest termini l’empresa podrà guardar les dades de contacte d’aquells candidats que comptin amb un perfil adequat, només per poder contactar en un futur, sense perjudici del dret de supressió del titular de les dades.

S'informa als titulars de les dades personals que les dades que es recullen son les necessàries per dur a terme la selecció de personal, sent adequats, pertinents i no excessives, limitades al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractades.

Donat que les dades curriculars son fàcilment variables en el temps, preguem que per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que hagi pogut produir-se.

3.- Destinataris de les dades personals
L’empresa comunicarà les seves dades a tercers en els següents supòsits:

  • Altres filials del grup Synthon en el supòsit de que aquestes participin d’alguna manera en el procés de selecció.
  • Empreses de selecció que poguessin participar en el procés de selecció.

 L’empresa no comunicarà les seves dades a altres entitats a menys que sigui per obligació legal.

4.- Drets dels titulars de les dades
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades estem tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:

  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a Recursos Humans de Synthon, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.Agencia Española de Protección de Datos - www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic dataprivacy.es@synthon.com indicant la següent informació:

1.- Nom i cognoms del sol•licitant.
2.- DNI
3.- Adreça electrònica de contacte
4.- Dret que vol exercir
5.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

5.- Seguretat en el tractament
Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, SYNTHON aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il•lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accessos no autoritzats aquestes dades.

Igualment el convidem a llegir les condicions d’us de la web de Synthon.