Podmínky použití

Webovou stránku www.synthon.com („stránka“) vlastní a provozuje společnost Synthon International Holding B.V. (dále „společnost Synthon“ nebo „my“) a její přidružené společnosti. Přístup ke stránce a její použití podléhá následujícím Podmínkám použití. Přístupem ke stránce a jejím používáním souhlasíte s těmito Podmínkami použití, bez bližšího vymezení nebo určení. 

Práva k duševnímu vlastnictví

Není-li uvedeno jinak, všechna práva k duševnímu vlastnictví k prezentaci a obsahu stránky včetně (avšak nejen) textů, obrázků, audiozáznamů a videozáznamů (dále „informace“) jsou vlastněna
(i) společností Synthon a/nebo jejími přidruženými společnostmi nebo (ii) třetími stranami, přičemž podléhají schválení pro používání udělenému společnosti Synthon a/nebo jejím přidruženým společnostem. Tato práva zahrnují mimo jiné všechna autorská práva, obchodní názvy, obchodní značky, loga a názvy domén, ať už jsou, nebo nejsou uvedeny velkými písmeny, kurzivou nebo se symbolem obchodní značky, společnosti Synthon a/nebo jejích přidružených společností.

Tato webová stránka může také obsahovat patenty, údaje o vlastnictví, technologie, produkty, procesy nebo jiná vlastnická práva společnosti Synthon, jejích přidružených společností a/nebo třetích stran, případně na ně odkazovat. 

Nic z obsahu této stránky není dovoleno interpretovat takovým způsobem, že by to implicitně, mechanismem právní překážky nebo nějak jinak udělovalo jakoukoli licenci nebo oprávnění
k autorskému právu, obchodním názvům, obchodním značkám, technologiím, produktům, procesům nebo jiným vlastnickým právům společnosti Synthon, jejích přidružených společností nebo jakékoli třetí strany.

Žádný materiál z této stránky není dovoleno kopírovat, reprodukovat, upravovat, znovu publikovat, uploadovat, zkreslovat, přenášet ani distribuovat žádným způsobem nebo médiem, zčásti ani vcelku, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Synthon, s výjimkou, kdy je to výhradně pro účely tisku a současně jsou respektována práva k duševnímu vlastnictví a všechna zmíněná vlastnická práva. Je dovoleno pouze kopírování pro vlastní použití pro vaše osobní, soukromé
a nekomerční použití, na váš osobní počítač nebo sdílením pomocí nástrojů, které stránka nabízí.

Na všech povolených kopiích částí nebo celku obsahu stránky se musí objevit následující údaj: „COPYRIGHT SYNTHON. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.“

Prvky stránky schválené pro použití nesmí být zkreslovány, upravovány ani jakýmkoli způsobem měněny.

Společnost Synthon nebo její přidružené společnosti si vyhrazují právo podniknout právní kroky proti jakémukoli podvrhu jejich práv k duševnímu vlastnictví.

Informace a ručení

Informace poskytnuté na stránce jsou zdarma a jsou určeny pouze pro informační účely
a nezakládají obchodní ani profesní vztahy poskytnutí služeb mezi vámi a společností Synthon nebo jejími přidruženými společnostmi. Stránka a informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“,
a společnost Synthon se ke stránce ani k jakékoli stránce nebo službě přístupné prostřednictvím stránky nevyjadřuje ani ve vztahu k nim nic nezaručuje. Společnost Synthon se výslovně vzdává všech výslovných a implicitních záruk, včetně (avšak nejen) implicitních záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, zákonného nároku a neporušení. Společnost Synthon ani její přidružené společnosti neručí žádné straně za jakékoli přímé, nepřímé, vedlejší, exemplární, následné nebo jiné škody (včetně, avšak nejen ztráty zisku, přerušení obchodu, ztráty programů nebo dat) bez ohledu
na formu právního aktu a na to, zda nastanou v rámci smlouvy, úmyslu, zanedbání povinnosti, přesně vymezené odpovědnosti nebo jinak, vznikající ze stránky nebo ve spojení s ní, v důsledku jakékoli informace ze stránky nebo zpřístupněné prostřednictvím stránky nebo služby jiné odkazované stránky nebo jakémkoliv jejím kopírování, zobrazením nebo použitím.

Společnost Synthon ani její přidružené společnosti dále nijak neručí za: 

  • jakoukoli nepřesnost, nesprávnost nebo opomenutí ve vztahu k informacím poskytovaným
    na stránce;
  • jakoukoli škodu vzniklou v důsledku podvodného vniknutí třetí strany vedoucího k úpravě informací nebo materiálů poskytovaných na stránce;
  • obecněji za žádnou škodu, přímou nebo nepřímou, bez ohledu na její příčinu, původ, povahu nebo důsledky, a to i v případě, že společnost Synthon nebo její přidružené společnosti
    o možnosti takové škody věděly, ať už je důsledkem (i) navštívení, nebo neschopnosti navštívit stránku, (ii) používání stránky včetně jakékoli škody nebo viru, který by mohl infikovat váš počítačový systém nebo jakýkoli jiný produkt, a/nebo (iii) důvěřování jakékoliv informaci poskytnuté přímo nebo nepřímo stránkou.

Informace o produktech

Tato stránka obsahuje informace o farmaceutických produktech a byla vytvořena pro profesionální zdravotníky. Byla sestavena s použitím největší možné opatrnosti. Mohla by však obsahovat určité nesrovnalosti, a nelze se proto na ni spoléhat. Společnost Synthon ani její přidružené společnosti neručí za jakékoli následky vzniklé v důsledku spoléhání se na jakoukoliv informaci obsaženou
na stránce.

Nic na stránce nelze vykládat jako poskytnutí rady nebo doporučení pro jakékoli rozhodování nebo jednání související s vaším zdravím nebo zdravím jiných osob. Jste-li pacient(ka), s otázkami týkajícími se svého zdraví nebo před jakýmkoli rozhodnutím o léčbě byste se měl(a) obrátit
na lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotníka. Jste-li lékař(ka) nebo jiný kvalifikovaný zdravotník, neměl(a) byste připustit, aby obsah stránky nahradil váš vlastní lékařský úsudek, který byste naopak měl(a) při hodnocení informací na stránce uplatnit.

Finanční informace

Stránka může obsahovat finanční informace. Tyto finanční údaje jsou určeny pouze pro obecné informační účely. Společnost Synthon ani její přidružené společnosti nebudou odpovědné za škody vzniklé z jakéhokoli nedostatku kontinuální správnosti nebo přesnosti těchto finančních informací. Publikování finančních informací včetně (avšak nejen) výročních zpráv nebo ročních uzávěrek
na této webové stránce nepředstavuje oficiální publikaci a není závazné.

Informace o třetích stranách

Jakékoli informace pocházející od třetích stran představují vyjádření osobních názorů těchto třetích stran. Společnost Synthon ani její přidružené společnosti nejsou za tyto informace odpovědné
a nebudou za ně ručit. Odkazy na stránce mohou vést ke službám nebo stránkám, které společnost Synthon ani její přidružené společnosti neprovozují. Ve vztahu k těmto jiným službám nebo stránkám není formulován žádný úsudek ani záruka a společnost Synthon ani její přidružené společnosti nepřebírají za tyto jiné stránky nebo služby žádnou odpovědnost. Odkaz na jinou stránku nebo službu není schvalováním této stránky nebo služby. Veškeré použití těchto informací poskytnutých na stránce nebo jakékoli stránce nebo službě spojené odkazem se stránkou ze strany vaší osoby je na vaše vlastní nebezpečí.

Důvěrnost a nezplnomocněné názory

Rozhodnete-li se ozvat se přímo společnosti Synthon nebo jejím přidruženým společnostem formou komentářů, otázek, návrhů, názorů a podobně týkajících se stránky nebo produktů společnosti Synthon, souhlasíte s tím, že tyto informace nebudou považovány za důvěrné a společnost Synthon a její přidružené společnosti nebudou povinny odpovědět a budou oprávněny tyto informace
bez omezení reprodukovat, používat, zveřejnit a distribuovat jiným osobám, včetně (avšak nejen) vývoje a výroby a prodeje produktů zahrnujících tyto informace.

Vyjadřujete, že máte zákonné právo tyto informace předložit, a souhlasíte, že nepředložíte žádné informace, pokud k tomu nemáte zákonné oprávnění. Vzhledem k otevřenosti Internetu doporučujeme, abyste nepředkládali informace, které považujete za důvěrné.

Příslušné zákony a jurisdikce

Tyto Podmínky použití budou výlučně podléhat zákonům Nizozemska. Veškeré právní spory vzniklé ve spojení s těmito Podmínkami použití, včetně (avšak nejen) sporů týkajících se existence
a platnosti těchto Podmínek, budou řešeny soudy provincie Gelderland, Nizozemsko.