Prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie

Společnost Synthon International Holding B.V. („společnost Synthon“ nebo „my“) je odpovědná za zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím webové stránky www.synthon.com („stránka“).

Synthon International Holding B.V.
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Nizozemsko
T (+31) 24 372 77 00

Informace, které můžeme sbírat

Společnost Synthon zpracovává osobní údaje spolehlivým a bezpečným způsobem, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Informace na stránce mohou být sbírány dvěma způsoby: přímo (např. když informace poskytnete přímo nám) a nepřímo (např. prostřednictvím technologie stránky). To vysvětlíme blíže v následujícím textu.

Můžeme sbírat informace, které poskytnete společnosti Synthon dobrovolně. Záleží pouze na vás, zda je chcete nebo nechcete poskytnout. Mohou být sbírány následující kategorie osobních údajů: jméno, kontaktní údaje a další informace, které můžete prostřednictvím této stránky poskytnout. 

V případě, že společnost Synthon využívá pro zpracování osobních údajů třetí strany, zaručily se tyto strany, že provedly příslušná technická a organizační opatření k plnění požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Stránka oslovuje dospělé; společnost Synthon vědomě neprovádí sběr údajů od dětí mladších 16 let.

Příkladem informace, kterou sbíráme nepřímo, jsou údaje získané prostřednictvím našeho internetového přístupového protokolu. Když navštívíte stránku, bude automaticky získána vaše internetová adresa a uložena do našeho internetového přístupového protokolu.

Soubory cookie

Společnost Synthon též sbírá informace při používání souborů cookie a podobných nástrojů
na stránce za účelem zlepšení výkonnosti stránky a jejího vnímání uživatelem. 

Cookie jsou malé textové soubory, které může webová stránka při vaší první návštěvě vložit
do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Cookie pomáhá webové stránce rozpoznat vaše zařízení při další návštěvě. Stejnou funkcí plní také webové majáky nebo jiné podobné soubory.
V tomto prohlášení používáme termín „cookie“ souhrnně pro všechny soubory, které tímto způsobem sbírají informace.

Soubory cookie plní mnoho funkcí. Mohou vám například pomoci při zapamatování vašich preferencí nebo analyzovat, jak dobře webová stránka pracuje. Soubory cookie používané na této stránce nesbírají údaje, které umožní určení vaší osoby, sbírají však obecnější informace, jako je cesta, jak se uživatelé na stránku dostanou a jak ji používají, nebo obecná lokalizace uživatele. Společnost Synthon používá na této stránce následující soubory cookie:

 • nezbytné soubory cookie nutné pro činnost stránky.
 • výkonnostní soubory cookie, které monitorují výkon webové stránky a analyzují, jak naši návštěvníci stránku používají. To společnosti Synthon umožní optimalizovat vaše používání stránky a rychle rozpoznat a vyřešit všechny vznikající problémy. Společnost Synthon může například používat výkonnostní soubory cookie ke sledování, které stránky jsou nejoblíbenější, jaká metoda propojení stránek je nejefektivnější, a k určení, proč některé stránky dostávají chybová hlášení. Společnost Synthon používá pro tyto analytické činnosti nástroj Google Analytics. Získané informace, včetně IP adresy vašeho počítače, budou společností Google přeneseny a uloženy na servery v různých zemích včetně Spojených států, ale i jinde. Společnost Google tyto informace využívá k analyzování používání stránky a výsledky pak sděluje společnosti Synthon. Tyto informace může společnost Google sdělit třetím stranám, pokud k tomu má zákonnou povinnost nebo když jsou tyto informace pro společnost Google zpracovávány třetími stranami. Tyto okolnosti nemůže společnost Synthon ovlivnit.
 • tlačítka sociálních sítí. Tato stránka disponuje tlačítky pro propagaci nebo sdílení stránek
  na sociálních sítích Facebook, Twitter a LinkedIn. Tato tlačítka jsou zavedena pomocí kódů, které dodávají tyto sociální sítě. Také tyto kódy zavádějí soubory cookie. Kontrolujte prosím pravidelně prohlášení o ochraně soukromí příslušných sociálních sítí, kde se dočtete více
  o tom, jak jsou při zpracovávání tohoto kódu používány vaše osobní údaje.

Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme pouze k zodpovězení vašich žádostí o informace nebo k zlepšení poskytovaných služeb. Nepřímo získané údaje analyzujeme s cílem zjistit, které aspekty stránky jsou nejefektivnější, pomoci společnosti Synthon najít cesty k vylepšení stránky a také určit, jak stránku dále uzpůsobit a zefektivnit. Údaje můžeme použít i pro jiné účely, které bychom vám sdělili v době sběru takových informací.

Důvěrnost

Vaše osobní údaje budou uchovávány přísně důvěrně a nebudou prodávány, používány znovu, pronajaty, zapůjčeny ani jinak zveřejněny. 

Citlivé osobní údaje

Prostřednictvím této stránky obecně neusilujeme o sběr citlivých osobních údajů. Pokud budeme chtít tyto údaje získat, požádáme vás o souhlas s naším zamýšleným použitím těchto údajů. Je také možné, že některé citlivé osobní údaje získáme nedopatřením. Poskytnete-li společnosti Synthon nevyžádané citlivé osobní údaje, bude váš souhlas s použitím těchto údajů podléhat příslušným zákonům, jak je to popsáno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie. „Citlivé osobní údaje“ odkazují na různé kategorie osobních údajů specifikované evropskými a jinými zákony na ochranu osobních údajů a vyžadují zvláštní zacházení, včetně nutnosti získat za určitých okolností výslovný souhlas. Do této kategorie patří rodná čísla, osobní údaje týkající se náboženské příslušnosti nebo jiného přesvědčení, rasy, politických názorů, zdraví, pohlavního života, členství
v odborech, záznamy v trestním rejstříku nebo osobní údaje související s ilegálním nebo nepatřičným chováním ve vztahu k jakémukoli soudnímu rozhodnutí v souvislosti s takovým chováním.

Zabezpečení a doba uchovávání

Přenos, uložení a zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím stránky jsou zabezpečeny pomocí současných běžných technických opatření. Společnost Synthon nebude obecně uchovávat osobní údaje získané prostřednictvím stránky déle, než bude nezbytné k dosažení cílů, pro které byly získány, nebo tak dlouho, jak to ukládá zákon.

Přístup k vaším údajům

Podle Prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie máte právo vědět, zda o vás uchováváme informace, a pokud tak činíme, získat přístup k těmto informacím a požadovat jejich opravení, pokud jsou nepřesné. Máte také právo nechat své osobní údaje vymazat nebo zablokovat, pokud nějaká forma zpracování údajů porušuje příslušnou legislativu o ochraně soukromí.

V případě, že chcete uplatnit toto právo, zašlete prosím žádost na Synthon’s privacy officer na adresu: dataprivacy@synthon.com.

Kontaktujte nás

Informace o zpracování sobních údajů uchazečů o zaměstnání a o praxi

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů: Synthon, s.r.o., IČO 26158485, se sídlem Blansko, Brněnská 32/čp.597, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39959, e-mailový kontakt: hr.cz@synthon.com. Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nejsme povinnou osobou dle čl. 37 GDPR. 

Kategorie osobních údajů a účel zpracování: Vaše osobní údaje uvedené v životopise zpracováváme pouze za účelem konání výběrového řízení.

Doba zpracovávání údajů: Osobní údaje zpracováváme po dobu realizace výběrového řízení. Ihned po ukončení výběrového řízení budou Vaše osobní údaje smazány, neudělíte-li nám souhlas k jejich dalšímu zpracování.

Příjemci osobních údajů: Osobní údaje uvedené v životopise nepředáváme žádnému jinému správci osobních údajů. Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

Využíváme následující zpracovatele osobních údajů (název zpracovatele – oblast spolupráce): LMC s.r.o., IČO 26441381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000 – aplikace Teamio pro personalisty.

Zpracování osobních údajů mohou pro Synthon, s.r.o. provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů: V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního e-mailu. Na výkon těchto práv se v některých případech vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. V odůvodněných případech můžeme tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

 • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR): Máte právo získat od Synthon, s.r.o. potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Jsou-li Vaše osobní údaje ze strany Synthon, s.r.o. zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR. Zároveň máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie Vám Synthon, s.r.o. může účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.
 • Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR): Máte právo na to, aby Synthon, s.r.o. bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje, příp. doplnil neúplné osobní údaje.
 • Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR): Máte právo na to, aby Synthon, s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje v případech stanovených v čl. 17 GDPR. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Máte právo na to, aby Synthon, s.r.o. omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Synthon, s.r.o. mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; c) Synthon, s.r.o. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Synthon, s.r.o. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Bude-li to technicky proveditelné, máte právo získat Vaše osobní údaje a předat tyto údaje jinému správci.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 GDPR): Při zpracování osobních údajů Synthon, s.r.o. neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 • Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů (čl. 33 GDPR): Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám Synthon, s.r.o. toto porušení bez zbytečného odkladu.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že Synthon, s.r.o. nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.
 • Budeme moc rádi, pokud se nejprve obrátíte na nás. Provedeme vše, co je v našich silách, abychom napravili závadný stav a Vaše osobní údaje zpracovávali zákonným způsobem.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že Synthon, s.r.o. zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na kontaktní e-mailovou adresu. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů v případech, kdy není vyžadován souhlas.
 • Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Synthon, s.r.o. zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. Synthon, s.r.o. v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Pokud Synthon, s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování. Synthon, s.r.o. v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává.

Mlčenlivost: Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.