Kultura a hodnoty

Klíčové hodnoty jsou ty, které považujeme za natolik zásadní, že se jich budeme držet bez ohledu na to, zda přinášejí odměnu či zda se případně stávají konkurenční nevýhodou. 

Takové hodnoty popisují chování, jež nám pomůže  dosahovat našich cílů a ambicí, a jsou odpovědí na otázky typu: Za čím si stojíme? Čemu věříme a kým chceme být? Co nás spojuje? Naši široce sdílenou kulturu a hodnoty se podařilo shrnout do tří hlavních oblastí.

Jsme podnikaví

V Synthonu jsme iniciativní, přebíráme odpovědnost a stojíme si za vlastními výsledky. Pečujeme o zájmy společnosti a o naše zákazníky tak, jako by byli naši vlastní. Reagujeme na příležitosti a učíme se z úspěchu i neúspěchu. Zůstáváme otevření a neustále hledáme inovativní řešení, a ta uplatňujeme.

Myslíme v dlouhodobém horizontu

Určitou dobu trvá, než dojde k naplnění strategií a než strategie začne plodit ovoce. To platí zejména v naší pracovní oblasti s intenzivním zastoupením výzkumu. Je pro nás tedy logické, zaměřujeme-li se na dlouhodobé výstupy, spíše než na dosahování rychlého zisku pro malou skupinu lidí. Naše činy a rozhodnutí by vždy měly přispívat k tvorbě dlouhodobých hodnot naší společnosti, našich kolegů a lidské společnosti obecně. Něco takového si vyžaduje vášnivé zaujetí a houževnatost. Při svém odhodlání dosahovat našich cílů jednáme férově a držíme se našich přesvědčení.

Postupujeme společně

Věříme, že vzájemná spolupráce i spolupráce se zákazníky, dodavateli a partnery v oblasti vědy přináší efektivitu a úspěch. V základu našich vztahů stojí důvěra a respekt.
Je samozřejmostí, že plníme své závazky – jak vnitřně tak i navenek. Pro sebe i ostatní nastavujeme vysokou laťku, pokud se ale věci nedaří bez problémů nebo dojde-li k chybám, prokazujeme pochopení. Pečujeme -  o sebe navzájem, o naše partnery, o pacienty
a o společnost jako celek. Jsme loajální, pracujeme tvrdě a oslavujeme na maximum.

     Share this page