Gebruiksvoorwaarden

De website www.synthon.com (hierna: de 'Website') is in eigendom van en wordt beheerd door Synthon International Holding B.V. (hierna: 'Synthon' of 'we') en aan haar gelieerde ondernemingen. De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Website. Door de Website te bezoeken en te gebruiken accepteert u onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden. 

Engelse versie

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anderszins bepaald worden alle intellectuele eigendomsrechten op de presentatie en inhoud van de Website, daaronder begrepen teksten, afbeeldingen, audio- en videocontent (hierna: 'Informatie'), gehouden door (i) Synthon en/of zijn gelieerde ondernemingen of (ii) door derden die aan Synthon en/of zijn gelieerde bedrijven een gebruiksrecht is verleend. Deze rechten omvatten onder meer alle auteursrechten, handelsnamen, handelsmerken, logo's en domeinnamen, al dan niet in hoofdletters, gecursiveerd of met het handelsmerksymbool, van Synthon en/of zijn gelieerde bedrijven.

Deze Website bevat of verwijst mogelijk naar octrooien, gepatenteerde informatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Synthon, zijn gelieerde bedrijven ondernemingen en/of andere partijen. 

Niets op deze Website mag worden geïnterpreteerd als een of expliciete verlening van een licentie of enig recht op auteursrechten, handelsnamen, handelsmerken, octrooien, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Synthon, zijn gelieerde bedrijven ondernemingen of derden.

Geen enkel onderdeel van de Website mag op welke wijze en op welk medium dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Synthon, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, geherpubliceerd, bewaard of verspreid, behoudens gebruik voor persdoeleinden en met inachtneming van intellectuele en andere eigendomsrechten. Kopiëren voor privégebruik is enkel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op uw pc of door middel van uitwisselingsinstrumenten die op de Website worden aangeboden.

De volgende kennisgeving dient te worden geplaatst op alle met onze toestemming gepubliceerde kopieën van onderdelen van de Website: 'AUTEURSRECHT SYNTHON. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.'

Onderdelen van de Website waarvoor gebruik is toegestaan, mogen op geen enkele wijze worden aangepast of gewijzigd.

Synthon of zijn gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor om juridische stappen te nemen tegen vervalsing van zijn intellectuele eigendomsrechten.

Informatie en aansprakelijkheid

De op de Website verstrekte informatie is gratis en louter informatief bedoeld en brengt geen zakelijke of professionele dienstverleningsrelatie tussen u en Synthon of zijn gelieerde onderneming tot stand. De Website en de informatie worden verstrekt in de staat waarin deze zich bevinden ('as is') en Synthon geeft geen verklaring of garantie van welke aard ook met betrekking tot de Website of een andere website of dienst die via de Website toegankelijk is. Synthon wijst uitdrukkelijk alle expliciete en impliciete garanties af, waaronder impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk. In geen geval zal Synthon of zijn gelieerde ondernemingen jegens enigerlei partij aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, bijkomende, bijzondere, gevolg- of andere schade (daaronder begrepen gederfde winst, bedrijfsstagnatie, verlies van programma's of gegevens), ongeacht de rechtsgrond en hetzij gebaseerd op een verbintenis, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met de Website, informatie op of toegankelijk via de Website of enige daaraan gekoppelde websiteservice, dan wel het kopiëren, publiceren of gebruiken daarvan.

Bovendien accepteren Synthon en zijn gelieerde bedrijven geen aansprakelijkheid voor:

  • onduidelijke of onnauwkeurige informatie of nalatigheid met betrekking tot de op de Website verstrekte informatie;
  • schade die het gevolg is van frauduleuze indringing door een derde (“hacken”), die leidt tot de wijziging van de op de Website of de daarop verstrekte informatie;
  • meer in het algemeen alle schade, directe of indirecte, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen daarvan, zelfs wanneer Synthon of zijn gelieerde ondernemingen op de hoogte waren van de mogelijkheid dat dergelijke schade kan ontstaan en die al dan niet het resultaat is van (i) de toegang tot de Website of het onvermogen om toegang te verkrijgen tot de Website, (ii) het gebruik van de Website, inclusief schade aan uw computersysteem of enig ander product of een virus dat dit kan aantasten, en/of (iii) het vertrouwen dat gewekt is door direct of indirect door de Website verstrekte informatie.

Informatie over producten

De Website bevat informatie over farmaceutische producten en is met de grootst mogelijke zorg opgesteld voor zorgprofessionals. Omdat de Website echter onvolkomenheden kan bevatten, kan er niet onvoorwaardelijk op vertrouwd worden. Synthon of zijn gelieerde ondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei vertrouwen dat door de informatie op de Website wordt gewekt.

De informatie op de Website dient niet te worden geïnterpreteerd als advies of aanbeveling met betrekking tot een besluit of actie in verband met uw gezondheid of de gezondheid van anderen. Indien u een patiënt bent, dient u een arts of andere gekwalificeerde zorgprofessional te raadplegen over vragen die u heeft over uw gezondheid of voordat u besluiten neemt over een behandeling. Indien u een arts of andere gekwalificeerde zorgprofessional bent, dient u uw eigen medisch oordeel te laten prevaleren boven de inhoud van de Website en dient u tot uw eigen weloverwogen oordeel te komen bij het gebruik van de informatie op de Website.

Financiële informatie

De Website bevat mogelijk financiële informatie. Deze financiële informatie is enkel bedoeld ter algemene informatie. Synthon of zijn gelieerde ondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onnauwkeurige of incorrecte financiële informatie. De publicatie van financiële informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, jaarverslagen of jaarrekeningen, op deze Website vormt geen officiële publicatie en is niet bindend.

Informatie van derden

Eventuele informatie die afkomstig is van derden is een weergave van de persoonlijke meningen van die derden. Synthon of zijn gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid zijn voor dergelijke informatie. Koppelingen op de Website kunnen leiden naar diensten of websites die niet worden beheerd door Synthon of zijn gelieerde ondernemingen. Er wordt geen oordeel of garantie gegeven met betrekking tot dergelijke andere diensten of websites en Synthon en zijn gelieerde bedrijven aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor die andere websites of diensten. Een koppeling naar een andere website of dienst houdt geen goedkeuring van die website of dienst in. Elk gebruik dat u maakt van dergelijke informatie die verstrekt wordt op de Website, of op een website of dienst gekoppeld aan de Website, is voor uw eigen risico.

Vertrouwelijkheid en ongeautoriseerde ideeën

Mocht u ervoor kiezen om rechtstreeks te reageren naar Synthon of zijn gelieerde ondernemingen met opmerkingen, vragen, suggesties, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website of de producten van Synthon, dan stemt u ermee in dat dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd en dat Synthon en zijn gelieerde ondernemingen geen verplichting hebben om daarop te reageren en vrij zijn om de informatie zonder beperking te reproduceren, gebruiken, openbaren aan en verspreiden, met inbegrip van het gebruik daarvan in ontwikkeling, vervaardiging en verhandeling van producten.

U verklaart dat u gerechtigd bent om dergelijke informatie te delen en u verbindt zich geen informatie  te delen waartoe u niet gerechtigd bent. Vanwege de open aard van het internet raden we u aan om geen informatie te delen die u als vertrouwelijk beschouwt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geschillen betreffende de status en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Gelderland.